адвокат правові послуги, консультації, допомога в он-лайн та по телефону
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
реклама в інтернеті, адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
досвідчений адвокат, адвокати кваліфіковані правові послуги, консультації, допомога
кращий адвокат, адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокат юридичні послуги, консультації, допомога
адвокати послуги, консультації, допомога
адвокат правові послуги, консультації, допомога

СПАДКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
ЗРАЗКИ НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ.
Зразок постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

У зв’язку з розходженням між положеннями пункту 8 розділу XI “Прикінцевих та перехідних положень” ЦПК України від 18.03.2004 року № 1618-V (яким визначено розгляд, за правилами позовного провадження, справ щодо нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні) та вимогою статті 50 Закону України “Про нотаріат” (якою передбачено оскарження нотаріального акта, нотаріальної дії або відмови у її вчиненні) - строки оспорювання та оскарження нотаріального акта, нотаріальної дії або відмови у її вчиненні різні:
- оспорювання (особи з метою захисту своїх прав та інтересів мають керуватися главою 19 Цивільного кодексу України щодо позовної давності (відповідно до ст. 257 ЦК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки)];
- оскарження (нотаріуси, керуючись ст. 50 Закону України “Про нотаріат”, зазначають у своїх постановах “про відмову у вчиненні нотаріальних дій” - десятиденний строк для їх оскарження).
__________________________________________________________________________


Перший варіант постанови.
ПОСТАНОВА
про відмову у посвідченні заповіту
(правочину, довіреності або вчиненні іншої нотаріальної дії)

Місто (селище, село) ___________ .
_________________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Я, (П., ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування та адреса державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса) розглянувши прохання (П.І.Б., місце проживання) про посвідчення заповіту,
ВСТАНОВИВ(ЛА):
_________________________________________________________________________.
(дата звернення, ім’я або найменування особи, надані документи, підстави відмови, порушення ч. 3 ст. 47 або ст.49 Закону України “Про нотаріат”)

Керуючись ст., ст. 47, 49 Закону України "Про нотаріат",
ПОСТАНОВИВ(ЛА):
- у посвідчені заповіту, який складений (П.І.Б.) відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту її винесення.
Відповідно до ст. 3 ЦПК України, особа, прав та інтересів якої стосується постанова може оспорити її до (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду) за правилами позовного провадження (за місцезнаходженням державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса) протягом трьох років.

Печатка. Підпис.Другий варіант постанови.
ПОСТАНОВА
про відмову у посвідченні правочину (заповіту)
(довіреності або вчиненні іншої нотаріальної дії)

Місто (селище, село) ___________ .
_________________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Я, (П., ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування та адреса державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса) розглянувши прохання (П.І.Б., місце проживання) про посвідчення заповіту,
ВСТАНОВИВ(ЛА):
_________________________________________________________________________.
(дата звернення, ім’я або найменування особи, надані документи, підстави відмови, порушення ч. 3 ст. 47 або ст.49 Закону України "Про нотаріат")

Відповідно до ст. 3 ЦПК України особа має право в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Керуючись ст., ст. 47, 49, 50 Закону України “Про нотаріат”,
ПОСТАНОВИВ(ЛА):
- у посвідчені заповіту, який складений (П.І.Б.) відмовити.

Постанова можне бути оскаржена до (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцезнаходженням державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса) у десятиденний строк після її винесення (одержання).

Печатка. Підпис.

___________________________
Пояснення адвоката _____________________________
1. Підстави відмови нотаріуса або посадової особи у вчиненні нотаріальних дій визначаються ч. 3 ст. 47, ст. 49 Закону України “Про нотаріат” (в редакції Закону N 614-VI від 01.10.2008).
Відповідно до положень ст. 49 Закону України “Про нотаріат” нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:
- вчинення такої дії суперечить законодавству України;
- не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
- дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
- є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
- з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
- правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
- особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
- особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;
- в інших випадках, передбачених Законом України “Про нотаріат”.

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам, встановленим у ст. 47 Закону України “Про нотаріат”, або містять відомості, передбачені ч. 3 ст. 47 Закону України “Про нотаріат” (в редакції Закону N 614-VI від 01.10.2008).
Відповідно до ч. 3 ст. 47 Закону України "Про нотаріат", нотаріус також не приймає для здійснення нотаріальних дій документи і відмовляє у здійсненні нотаріальної дії, якщо представлені особою документи:
- не відповідають вимогам законодавства України;
- принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи;
- мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

2. Перелік підстав до відмови нотаріуса або посадової особи у вчиненні нотаріальних дій є вичерпними і встановлюється Законом України “Про нотаріат”.
Відповідно до ч. 3 ст. 49 Закону України “Про нотаріат”, нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.

3. Зміст постанови про відмову вчинення нотаріальної дії.
У постанові про відмову вказуються:
- дата винесення постанови;
- прізвище, ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування та адреса державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса;
- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, місце її проживання або найменування і місцезнаходження юридичної особи;
- про вчинення якої нотаріальної дії просила особа, що звернулася до нотаріуса (короткий зміст прохання);
- мотиви, з яких відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, з посиланням на чинне законодавство;
- порядок і строки оскарження відмови з посиланням на цивільне процесуальне законодавство.

4. Порядок оспорювання нотаріальних дій або відмови нотаріуса (посадової особи) у їх вчиненні та коло осіб, які мають право на таке оспорювання визначається статтею 50 Закону України “Про нотаріат” (в редакції Закону N 614-VI від 01.10.2008), а саме:
«Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти».
Окрім цього пунктом 8 розділу XI “Прикінцевих та перехідних положень” ЦПК України від 18.03.2004 року № 1618-V передбачено, що розгляд справ щодо нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні, здійснюється за правилами позовного провадження, встановленими Цивільним процесуальним кодексом України.

5. Строк позовної давності до вимог: «про порушення права вчиненням нотаріальної дії»; «про порушення права відмовою у вчиненні нотаріальної дії».
Виходячи з норм законів щодо порядку оспорювання нотаріальних дій або відмови нотаріуса (посадової особи) у їх вчиненні, а також керуючись главою 19 Цивільного кодексу України про позовну давність, особа, прав та інтересів якої стосуються нотаріальні дії, може звернутися до суду протягом трьох років від дня, коли вона довідалася або могла довідатися про порушення свого права та інтересів у зв’язку з відмовою у вчиненні нотаріальної дії або дізналася про особу, яка порушила права та інтереси вчиненням нотаріальної дії.

6. Підсудність цивільних справ про оспорювання нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні посадовими особами, які посвідчують заповіти й доручення, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, визначається за місцем позбавлення волі, місцезнаходженням лікарні, іншого стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, санаторію, будинку для престарілих та інвалідів, експедиції, госпіталю, військово-лікувального закладу, військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу.
Позовні заяви про оспорювання посвідчення заповіту та доручення або на відмову в цьому, посвідчені капітаном морського судна чи судна внутрішнього плавання, що плаває під прапором України, подаються до суду за місцем порту приписки судна.
Скарги на дії консульських службових осіб і працівників консульських установ розглядаються в порядку підлеглості (ст. 19 Консульського статуту України), а не в судовому порядку.
Такі скарги подаються на ім'я голови консульської установи України або на ім'я дипломатичного представника України в країні перебування або до Міністерства закордонних справ України.

• Які підстави для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмова в їх вчиненні?.
• Зміст і форма постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії.
__________________________________________________________________________

До Вашої уваги також пропонуються:
• Зразок заяви “про прийняття спадщини за заповітом” (заяви до нотаріальної контори).
• Зразок заяви “про прийняття спадщини за законом” (заяви до нотаріальної контори).
• Якщо строк для прийняття спадщини пропущено?
• Зразок позовної заяви “про визначення додаткового строку для прийняття спадщини”.
• Які строки встановлені для прийняття спадщини за заповітом та за законом?
• Зразок заяви “про відмову від прийняття спадщини” (заяви до нотаріальної контори).
• Зразок заяви “про видачу свідоцтва про право на спадщину” (заява до нотаріальної контори).
• Кредитор спадкодавця.
• Зразок позовної заяви “про стягнення боргу кредитором спадкодавця”.
• Зразок позовної заяви “про усунення від права на спадкування”.
• Зразок позовної заяви “про виділ частки із майна, що було у спільній сумісній власності бувшого подружжя та визнання права власності в порядку спадкування”.
• Зразок позовної заяви “про визнання незаконною (безпідставною) відмову нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину...”.
• Зразок заперечення на позовну заяву.
• Зразок заяви про апеляційне оскарження рішення суду.
• Зразок апеляційної скарги.
• Зразок заперечення на апеляційну скаргу.
• Зразок заяви “про приєднання до апеляційної скарги”.
• Зразок заяви “про зміну, доповнення, уточнення апеляційної скарги”.
• Зразок касаційної скарги (спадкові правовідносини).
• Зразок заяви “про внесення змін до предмета позову та уточнення позовних вимог”.
• Зразок заяви “про встановлення факту прийняття спадщини” (справи окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення фактів постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини і місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту місця відкриття спадщини” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про встановлення факту належності правовстановлюючого документа” (справа окремого провадження).
• Зразок заяви “про виправлення недоліків”.
• Зразок заяви “про видачу (направлення) копії рішення (ухвали)”.
• Зразок заяви “про ознайомлення з матеріалами цивільної справи”.
• Як визначити місце відкриття спадщини за законодавством України?
• Місце відкриття спадщини у разі спадкування за заповітом та за законом громадянами, які проживають за межами України.
• Зразок клопотання “про приєднання письмових доказів до матеріалів цивільної справи”.
• Зразок клопотання “про витребування доказів”.
• Зразок клопотання “про допит свідка”.
• Глава 84 ЦК України - Загальні положення про спадкування (ст.-ст. 1216-1232).

Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|

***
Сторінки: |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|